คณะกรรมการสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายไทย


รศ.หม่า จื้อ
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายจีน

รศ. เฉิน เยาเหิง

อาจารย์สอนภาษาจีน

 

 

อาจารย์อี้ หงกัง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายจีน/อาจารย์สอนภาษาจีน

นายสุรชัย เฉินเจริญศิริ

เลขานุการฝ่ายไทย

น.ส. เพ็ญประภา ลีภัทรกิจ

งานการเงิน

อาจารย์ฉือ  จวิ้นหมิง

อาจารย์อาสาสมัครจีน

อาจารย์อู๋ กวางอี๋

อาจารย์อาสาสมัครจีน

อาจารย์ซ่ง  เยว่ฉาน

อาจารย์อาสาสมัครจีน

อาจารย์หวาง เฟิง

อาจารย์อาสาสมัครจีน

อาจารย์หลี่ เสี่ยว

อาจารย์อาสาสมัครจีน

อาจารย์หยาง กู่ยซวง

อาจารย์อาสาสมัครจีน

ผู้บริหารสถาบันขงจื๊อ

ประธานสถาบันขงจื๊อ
รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองประธานสถาบันขงจื๊อ

ดร. เหลียง  หง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยครูกว่างซี

รองประธานสถาบันขงจื๊อ

นายฟาง จื้อสง

ประธานมูลนิธิ ชมรม สมาคมหาดใหญ่

 

 

 

ผู้บริหารสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประธานคณะกรรมการ

ศ. ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองประธาน

ศาสตราจารย์ ดร.ฉ่าย ชาง จั๋ว

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว
คณบดีคณะศิลปศาสตร์


ผู้บริหาร
รศ.หม่า จื้อ
ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายจีน

   

ผู้บริหาร

อาจารย์ชุติมา สว่างวารี

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศ และบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

  

คณะกรรมการบริหารและดำเนินการสถาบันขงจื๊อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายจีน

รศ.หม่า จื้อ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญภา ชิระมณี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

  

กรรมการบริหาร

อาจารย์อี้ หงกัง

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี

กรรมการบริหาร

อาจารย์ชุติมา สว่างวารี

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศ และบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

 

กรรมการบริหาร

ผศ. จิราพร จันจุฬา

หัวหน้าภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการบริหาร

อาจารย์ศรีวิกาญจน์ กุลยานนท์

หัวหน้าสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการบริหาร

นางสาวอรุณพร แซ่เตีย
นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 
Confucius Institute at Prince of Songkla University
Faculty of Liberal Arts Hatyai, Songkhla 90110

© 2006 All Right Reserved
Website : http://www.confucius.psu.ac.th
EMail : info@confucius.psu.ac.th
Develop and Design by : Bizinfo Training and Solution