1

ผู้อำนวยการ สถาบันขงจื๊อ

 ดร.จู  เสี่ยวเหม่ย

Dr.Zhu   Xiaomei

   朱晓媚 博士
 

 
 

 

 

 

Mr.Li  Jiaqi

李佳奇    公派教

 

Mr.Xiao Dong

肖东    公派教师

 

 

 

 
 

 

 

 Ms.Ji Weilan

纪威兰  孔院秘书 

 

 

 

 
   

 

 

 

         
   

 

   
   

 

   
   

 

 
 
 
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์